Πολιτική Ποιότητας


 Η εταιρεία OFFICE1 με στόχο την ικανοποίηση και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών και την εκπλήρωση καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.


 Βασικός Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.


 Πεδίο Εφαρμογής


 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας καλύπτει την:


 Εμπόριο χαρτικών ειδών, μελανιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών εξοπλισμών υπολογιστών


 και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.


 Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:


 Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με ευθύνη της Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές Ενέργειες, Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους Πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του Συστήματος.


 • Τη  διάθεση εκ μέρους της Διοίκησης όλων εκείνων των αναγκαίων πόρων και μέσων που στόχο θα έχουν τη συνεχόμενη αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
 • Τη θέσπιση μετρήσιμων (ποιοτικά ή/και ποσοτικά) στόχων ποιότητας ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και το βαθμό ικανοποίησης των Πελατών της. Η αποτελεσματικότητα των στόχων ελέγχεται μέσω της Διαδικασίας Ανασκόπησης της Διοίκησης και της σχετικής τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τους στόχους ποιότητας και την τελική ικανοποίηση των Πελατών.
 • Την αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ως εκ τούτου της ικανοποίησης των Πελατών της.
 • Την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της


 Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.


Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στα τμήματά τους.


 Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.


 Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.


 


                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη 03/12/2018


                                                                                                                                                   Ο Γενικός Διευθυντής


                                                                                                                                                        Ζυριχίδης Νίκος


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Πολιτική


 


Η εταιρεία OFFICE1 εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015, με σκοπό να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, στους εργαζομένους της, στους πελάτες, στους προμηθευτές, γενικά στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη της, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.


Πεδίο Εφαρμογής


Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας καλύπτει τις:


Εμπόριο χαρτικών ειδών, μελανιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών εξοπλισμών υπολογιστών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.


 Για την ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει διαδικασίες προσδιορισμού των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Για τις πλευρές που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές, έχουν προσδιοριστεί σκοποί και στόχοι, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως σύμφωνα με τη δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα.


 Η εταιρεία μας δεσμεύεται:


 Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.


 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
 • Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.
 • Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ευθύνη της Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές Ενέργειες, Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του Συστήματος.


 Αρμόδιος για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ορίζεται ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.


Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στα τμήματά τους.


 Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.


 


                                                                                                                    Θεσσαλονίκη 03/12/2018


                                                                                                                        Ο Γενικός Διευθυντής


                                                                                                                             Ζυριχίδης Νίκος